• Okulumuz Uluslararası Antalya Altın Kep Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu...
    • Okulumuz Yeniden Erasmus+ Eğitimi İçin Avrupa Yollarında...
    • Okulumuz Uluslararası İstanbul Gastronomi Yarışmasında "Yılın En Başarılı Lisesi" Oldu...
Üyelik Girişi
Site Menüsü

Bölüm Şefliği Görevlendirmesi


Muğla Valiliği Alan/Bölüm Atölye ve Laboratuvar Şefliği Görevlendirme Onay Yazısını görmek için tıklayınız...MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI ALAN/BÖLÜM,

ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında eğitimi yapılan meslek alanlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Alan/bölüm: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış kazandıran ve istihdam imkânı sağlayan programlardan her birini,

b) Atölye: Meslekî ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği alan/dal derslerinde bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim-öğretim, uygulama, tasarım ve üretim yapılan ortamı,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmeni: Meslekî ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği alan/dal derslerini derslik, atölye ve laboratuvar ortamında okutan; mesleki rehberlik, işletmelerde mesleki eğitim, staj, sektörle işbirliği, tasarım, üretim ve araştırma-geliştirme hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmeni,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Laboratuvar: Meslekî ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği alan/dal derslerinde iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim-öğretim, uygulama, tasarım ve üretim yapılan ortamı,

e) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları: Meslekî ve teknik eğitim alanında diploma, belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarını,

f) Şef: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarlarda ilgili mevzuatında belirtilen görevleri yürütmek üzere ilgili alandan görevlendirilen atölye ve laboratuvar öğretmenini,

g) Uygulama sınıfı: Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36-66 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimini, ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında;

a) Atölye ve laboratuvarların amacına uygun olarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, tertipli, düzenli tutulması,

b) Öğrencilerin araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin kullanımı, bakım ve onarımı konusunda, iş sağlığı ve güvenliği koşulları da dikkate alınarak bilgi ve beceri kazanmalarına ortam sağlanması,

c) Atölye ve laboratuvarlarda ihtiyaç duyulan araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin temini için çevredeki resmi/özel okul, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması,

ç) Atölye ve laboratuvarlarda kullanılan araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazır halde bulundurulması,

d) Atölye ve laboratuvarların teknolojinin gerektirdiği araç-gereç ve donatım malzemeleri ile geliştirilmesi,

e) Atölye ve laboratuvarların ihtiyaç olması halinde Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına açık tutulması,

f) Eğitim-öğretim, tasarım ve üretim süreçlerinin bir bütünlük içinde yürütülmesi,

g) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvarlar ile uygulama sınıflarındaki çalışmaların amacına uygun olarak planlanması; eğitim-öğretim, tasarım ve üretim faaliyetlerinin gerçek iş ortamı içinde yürütülmesi,

ğ) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, sektörle işbirliğiyle eğitim-öğretime yansıtılması, temel ilkedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerinin Oluşturulması,

Görevleri ve Görevlendirilmesi

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerinin oluşturulması

MADDE 6- (1) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında açılan her alan/bölüm için 1 (bir) alan/bölüm şefliği, donanımı bulunan her atölye ve laboratuvar için 1 (bir) atölye ve laboratuvar şefliği ile uygulama sınıfında yer alan her şube için 1 (bir) atölye şefliği oluşturulur.

(2) Bir kurumda bir alan/bölüme ait (uygulama sınıfları hariç olmak üzere) sadece bir atölye veya laboratuvarın bulunması halinde ayrıca atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulmaz ve atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilmez. Alan/bölüm şefi bu atölye veya laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.

(3) Olgunlaşma Enstitülerinde araştırma, tanıtım ve pazarlama ile tasarım bölüm şeflikleri de oluşturulabilir.

(4) Fizikî mekân ve/veya donanım yetersizliği nedeniyle birden çok alan/dalın, aynı atölye/laboratuvarda eğitim-öğretim ve üretim yapması durumunda, yalnızca donanımı sağlanan alan için atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulur.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevleri

MADDE 7- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili mevzuatta yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Şef olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Görevlendirileceği alanda okulun kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

b) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

c) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu şeflik ve/veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

(2) Şef görevlendirilecek alanda bu maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde, belirtilen şartları taşıyan öğretmen atanıncaya kadar, okul müdürü tarafından yakın alan durumu da dikkate alınarak okuldaki atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden biri alan/bölüm veya atölye/laboratuvar şefi olarak görevlendirilir.

 Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesi

MADDE 9- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine 8 inci maddedeki şartları taşıyan öğretmenler arasından, okul/kurum müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılır.

(2) Dört yıllık sürenin dolacağı tarihten önceki bir ay içinde okul müdürünün yeni teklifte bulunmaması halinde şeflerin görevi, görev süresinin sona erdiği tarihten itibaren dört yıl daha devam eder.

(3) Aynı eğitim kurumunda, aynı unvanla sekiz yılını tamamlayan şeflerin şeflik görevi sona erer. Ancak, alanda hiç öğretmen bulunmaması halinde bu alanda belirtilen şartları taşıyan öğretmen başlayıncaya kadar şeflik görevi devam eder.

(4) Alanda yeterli öğretmen olduğu halde istekli öğretmen bulunmaması halinde okul/kurum müdürü tarafından ilgili alan öğretmenleri arasından bu maddenin birinci fıkrasına göre resen görevlendirme yapılır.

(5) Okul/kurum/alan değişikliğinde, önceki okul/kurum/alandaki şeflik süreleri dikkate alınmaz.

(6) Alan/bölüm şefleri atölye ve laboratuvar şefliğine, atölye ve laboratuvar şefleri de alan/bölüm şefliğine görevlendirilebilir. Bu durumda önceki şeflikteki görevlendirme süreleri dikkate alınmaz.

(7) Aynı yönetim altında birden fazla program uygulanan kurumlarda aynı adı taşıyan alan/bölümler için ikinci bir şef görevlendirilmez.

(8) Herhangi bir nedenle şeflik görevinden ayrılanların yerine en geç bir ay içerisinde şef görevlendirilmesi yapılır.

(9) Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında oluşan her uygulama sınıfının öğretmeni atölye şefi olarak görevlendirilir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şeflik Görevinin Sona Ermesi

Şeflik görevinin sona ereceği haller

MADDE 10- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden;

a) 9 uncu maddede belirtilen süreyi tamamlayanların,

b) Alanı değişenlerin,

c) Görev yeri değişenlerin,

ç) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvarları herhangi bir nedenle kapatılanların,

d) Alanı birleşenlerin,

e) Alanda norm kadrosu kalmayanların,

f) Yurt içi ve yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda altı ay ve daha fazla geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi kapsamında altı ay ve daha fazla süre ile aylıksız izin alanların,

ğ) 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların, şeflik görevleri sona erer.

Şeflik görevlendirmesinin sona erdirilmesi

MADDE 11- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden;

a) Görevinden ayrılma isteğinde bulunanların, okul müdürünün uygun görmesi halinde,

b) Haklarında yapılan soruşturma sonucuna göre şeflik görevi üzerinden alınması uygun bulunanların, görevlendirmeleri valilikçe iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Şubat 2009 tarihli ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut şefler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yayımı tarihinde alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefliği görevinde bulunanlardan aynı okulda 4 yıllık süreyi tamamlayanların görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre şeflik görevi sona eren alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleri, bu Yönergede öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen şefler göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam eder.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret660196